جراحی بینی انجام شده توسط پزشک حاذق دکتر باباجانی
نتیجه ی عمل بینی زیبا جوی عزیز، بعد از دوماه نیم و رفع انحراف و قوز بینی  
نتیجه عمل مراجعه کننده ی عزیز بعد از گذشت 4 ماه  
نتیجه ی عمل بینی بعد از گذشت سه ماه ر رفع قوز و افتادگی نوک بینی