سپتوم دیواری متشکل از غضروف و استخوان است که بینی شما را به دو سوراخ مجزا و مساوی تقسیم می کند. وقتی این دیواره به یک سمت متمایل شود انحراف […]
اگرچه جراحی زیبایی بینی با دستکاری برروی استخوان وغضروف انجام میشود,ولی کیفیت وضخامت پوست یک تأثیرویژه ای برروی نتیجه عمل وتکنیک جراحی دارد. جهت دسترسی به غضروف و استخوان وبرای […]
رینوپلاستی : جراحی زیبایی بینی نگاه اجمالی : جراحی زیبایی بینی یا رینوپلاستی، جراحی است که شکل بینی را تغییر می دهد. انگیزه جراحی زیبایی بینی، تغییر در ظاهر بینی […]