جراحی زیبایی بینی با پوست ضخیم اگرچه جراحی زیبایی بینی با دستکاری برروی استخوان وغضروف انجام میشود,ولی کیفیت وضخامت پوست یک تأثیرویژه ای برروی نتیجه عمل وتکنیک جراحی دارد. جهت دسترسی به غضروف و استخوان وبرای شکل دادن و تراشیدن آنها,پوست بینی رابلند می کنیم,ووقتی عمل جراحی تمام شد,پوست بینی را برروی بینی برمیگردانیم تا خودش را با شکل تغییریافته جدید تطبیق دهد. ضخامت پوست تعیین کننده است که این پوست با چه سرعتی منقبض می شودوخودش را با ساختمان جدید مطابقت می دهد. پوستهای نازک تمایل دارند که سریعتر جمع شوندوخودشان را با ساختمان جدیدمطابقت دهندوظاهر بینی را نشان دهند. پوستهای ضخیم به دلایل زیر چالشی برای جراحی هستند: […]
رینوپلاستی : جراحی زیبایی بینی نگاه اجمالی : جراحی زیبایی بینی یا رینوپلاستی، جراحی است که شکل بینی را تغییر می دهد. انگیزه جراحی زیبایی بینی، تغییر در ظاهر بینی یا بهبود راه تنفسی و یا هر دوی این ها میباشد. اگر از بالا به پایین بینی را به سه قسمت تقسیم کنیم، قسمت بالایی بینی استخوانی و دو قسمت میانی و پایینی بینی غضروفی می باشد. رینوپلاستی تغییر در قسمت استخوانی، غضروفی، پوست و یا هر سه اینها می باشد. درباره اینکه آیا جراحی زیبایی بینی برای شما مفید و مناسب است و اینکه این عمل چه دست آوری برای شما خواهد داشت،با جراح خودتان صحبت کنید. وقتی جراح […]